Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – versie 18/02/2022

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, integraal van toepassing op iedere overeenkomst die u (hierna: de “Consument”) sluit met de BV EEVE, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 61, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0674.791.485, BTW-nummer: BE0674791485, e-mail: support@eeve.com, bankrekeningnummer BE44 7360 3709 0945, met als handelsnaam EEVE (hierna: “EEVE”).

1.2De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die door de Consument worden gedaan bij EEVE.

De Algemene Voorwaarden vormen samen met de Privacyverklaring, de Cookieverklaring en End User License Agreement de overeenkomst tussen EEVE en de Consument. De overeenkomst kan wel nog verder aangevuld worden met specifieke afspraken tussen de partijen. De Privacyverklaring is hier terug te vinden https://www.EEVE.com/privacy-policy, de cookieverklaring hier https://www.EEVE.com/cookie-policy en de End User License Agreement hier https://www.eeve.com/eeve-eula.

1.3EEVE behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Desgevallend zal EEVE deze wijziging publiceren op haar website. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat een aankoop wordt bevestigd, blijven van toepassing op die aankoop.

 

Artikel 2. Aanvaarding

De Consument erkent bij reservatie dat hij van de Algemene Voorwaarden heeft kennisgenomen. Wanneer de Consument tot aankoop overgaat, bevestigt hij diens aanvaarding met de Algemene Voorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud.

 

Artikel 3. Producten

3.1 EEVE ontwikkelt, produceert en verkoopt Personal Robots met camera, met onder andere als functies het maaien van gras en de beveiliging van de tuin (hierna: “Product” of “Producten”). EEVE heeft een softwareapplicatie ontwikkeld die nodig is om het Product te gebruiken en te besturen vanop afstand (hierna: “App”).

3.2Indien EEVE bijvoorbeeld vanwege onvoldoende beschikbaarheid van de Producten of door overmacht niet in de mogelijkheid is om in de reservatie of bestelling te voorzien, zal EEVE de Consument zo snel mogelijk contacteren en heeft de Consument de mogelijkheid om deze te wijzigen of kosteloos te annuleren.

 

Artikel 4. Reservaties en Bestellingen

4.1 Om een Product te reserveren en te bestellen via de webwinkel (www.EEVE.com), moet de Consument de daarvoor vereiste persoonsgegevens aan EEVE verstrekken. De persoonsgegevens van de Consument worden beschermd overeenkomstig artikel 15 (Privacybeleid).

4.2 Op het ogenblik dat de Consument in de webwinkel op “betaal nu” klikt, betaalt de Consument het voorschot en wordt de reservatie bevestigd (hierna: “Reservatie”). De Reservatie wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten, behoudens onbeschikbaarheid van de Producten overeenkomstig artikel 3.2, weigering van EEVE overeenkomstig artikel 4.3 of wanneer het gebruik van de loutere Reservatie-modaliteit met aanbetaling (die geen aankoop uitmaakt) expliciet is aangegeven op de website voor een specifiek product. Nadat de Reservatie intern wordt verwerkt, stuurt EEVE een afrekening voor saldo naar de Consument samen met een bestellingsbevestiging (hierna: “Bestelling” of “Bestellingen”).

 

De verdere bestellings-Reservatie-en leveringsvoorwaarden worden voor ieder Product aangegeven op de website en gelden ter aanvulling van de Algemene Voorwaarden.

 

Eventuele fouten van de Consument bij het door- of ingeven van de gewenste productspecificaties bij de Reservatie, kunnen niet meer worden gecorrigeerd.

 

De bestelbon wordt geregistreerd in de computerbestanden van EEVE, dewelke worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager.

 

4.3 EEVE behoudt zich het recht voor om Reservaties te weigeren, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de Reservatie. Een Reservatie kan onder andere geweigerd worden in geval van een manifest foutieve prijsaanduiding.

4.4 Vanaf het ogenblik dat de verkoop definitief gesloten is overeenkomstig artikel 4.2, wordt een bevestiging van de Reservatie (hierna: “Bevestiging”) door EEVE per e-mail aan de Consument verstuurd naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de Reservatie door de Consument werd opgegeven. De Bevestiging wordt verstuurd met inbegrip van een elektronische kopie van de factuur en de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1 De prijs van de Producten wordt inclusief BTW aangegeven in de webwinkel (www.EEVE.com). Enkel prijzen die op het ogenblik van de registratie van de Reservatie vermeld werden op de website www.EEVE.com zullen worden toegepast, behoudens manifeste tik- of aanpassingsfout. Desgevallend zal EEVE de Consument hiervan binnen een termijn van 30 dagen na de Reservatie op de hoogte brengen. De Consument heeft vervolgens de mogelijkheid om de nieuwe prijs te aanvaarden, dan wel de Reservatie te annuleren.

5.2 De prijzen vermelden geen verzendkosten. Er worden geen verzendkosten aangerekend binnen België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

5.3 Bij een aankoop buiten België, Nederland, Duitsland en Frankrijk wordt het transport georganiseerd en betaald door de Consument en zijn eventuele lokale belastingen (o.a. douanerechten, taxen) ook ten laste van de Consument.

5.4. De Consument is verantwoordelijk voor de opgave van een geldig BTW nummer.

Indien er geen geldig BTW nummer wordt opgegeven dan factureert EEVE met de BTW afhankelijk van de plaats van de levering opgegeven tijdens de Reservatie.

Indien de Consument het Product aankoopt buiten België en hij geen BTW nummer opgeeft tijdens de Reservatie, dan verklaart de Consument zich akkoord dat hij geen verplichtingen heeft inzake BTW in zijn land en worden bijgevolg de regels van verkoop op afstand gevolgd.

5.4 Bij de Reservatie betaalt de Consument het voorschot. Het saldo wordt betaald bij de Bestelling.

 

Artikel 6. Levering

6.1EEVE levert het Product conform de geplaatste Reservatie af op het adres dat tijdens de Reservatie werd opgegeven.

6.2 Er wordt getracht om de Reservatie te leveren binnen de termijn die voorzien is wanneer de Consument de Reservatie plaatst. Deze leveringstermijn is echter louter indicatief.

6.3 Indien meerdere Producten worden gereserveerd, wordt getracht om alle Producten in één pakket te leveren. In het geval dit niet mogelijk is, zal EEVE de Consument hiervan inlichten per e-mail.

6.4 Indien de verzendverpakking of het Product bij levering waarneembaar beschadigd is, dient de Consument dit bij ontvangst onmiddellijk en ten laatste binnen 48 uur, schriftelijk te melden per e-mail op support@eeve.com.

6.5 Bij een aankoop buiten België vindt de levering plaats ex-works, hetgeen inhoudt dat EEVE het Product ter beschikking stelt op het adres van haar maatschappelijke zetel. De Consument is verantwoordelijk voor alle risico’s vanaf de afhaling bij EEVE.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de Producten zal pas worden overgedragen op de Consument na de volledige voldoening door de Consument van al hetgeen als tegenprestatie van de levering van de Reservatie aan EEVE verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud hierboven uiteengezet, wordt het risico integraal overgedragen aan de Consument vanaf de plaatsing van de Reservatie.  Vanaf dan draagt de Consument het risico voor onder andere verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen, ook in geval van overmacht.

7.2 Tot het ogenblik van de levering en de definitieve aanvaarding van het Product door de Consument, is het de Consument uitdrukkelijk verboden om de geleverde Producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. 

Artikel 8. Aankoop op afstand

8.1Indien de aankoop van de Producten door de Consument op afstand gebeurt, i.e. via de webwinkel, heeft de Consument een herroepingsrecht van 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag van de levering.

8.2Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een schriftelijke mededeling aan EEVE via het modelformulier voor herroeping (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf). De Consument kan de aangekochte Producten zonder opgave van reden terugsturen of omruilen onder de voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke staat en onbeschadigd zijn, dat er geen labels verwijderd werden en dat de Consument een wettig aankoopbewijs kan voorleggen.

8.3 Indien de Consument zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht, dienen de Producten binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na mededeling overeenkomstig artikel 8.2, door de Consument teruggezonden te worden in de originele verpakking en overeenkomstig de bepalingen in artikel 9. EEVE vergoedt de Consument binnen de 14 dagen volgend op de dag van de bevestiging van de terugzending aan EEVE, min aftrek van een administratieve kost van 10 % van de prijs van het Product.

 

Artikel 9. Retourzendingen

9.1 De risico’s verbonden aan een retourzending zijn integraal voor de Consument. Iedere retourzending moet worden verpakt in overeenstemming met de verzendrichtlijnen van EEVE, met name dat het pakje traceerbaar is en voldoende beschermd, waarbij het Product of de Producten niet vrij kunnen bewegen.

9.2Alle kosten verbonden aan een retourzending zijn voor rekening van de Consument, met uitzondering van een retour indien er schade aan het Product werd vastgesteld op het ogenblik van de levering of indien een onjuist Product werd geleverd. De retourkosten worden dan door EEVE vergoed en het vervangend Product wordt zo spoedig mogelijk en gratis verzonden.

9.3Behoudens wettelijke verplichtingen neemt EEVE geen Producten terug waarvan de aard, de kenmerken en/of de werking werden gewijzigd door de Consument.

 

Artikel 10. Garantie

10.1Iedere klacht over een gebrek aan overeenstemming van het Product bij de levering ervan met de Reservatie, dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 (twee) jaar te rekenen vanaf de levering, dient binnen de termijn van 2 (twee) maanden vanaf de vaststelling van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan EEVE. Bij gebrek hieraan, verliest de Consument zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen EEVE in te stellen.

10.2Iedere schriftelijke melding aan EEVE zoals hierboven beschreven, dient een gedetailleerde opgave te bevatten van de niet-conformiteit.

10.3 De Consument kan desgevallend kiezen tussen een kosteloos herstel of de vervanging van het Product. Indien herstel noch vervanging mogelijk blijken, kan de Consument een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst vorderen.

10.4De Producten dienen teruggezonden te worden in overeenstemming met artikel 9.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1De aansprakelijkheid van EEVE ten aanzien van de Consument is beperkt tot de nakoming van haar wettelijke en contractuele verplichtingen.

11.2Indien en voor zover dat desondanks op EEVE toch nog een verdere aansprakelijkheid ten aanzien van de Consument rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van de Reservatie.

 

Artikel 12. Gebruiksaanwijzing

De Consument verbindt zich ertoe om de instructies na te leven voorzien in de Gebruikershandleiding teneinde optimaal en veilig gebruik te kunnen maken van de Producten.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals bijvoorbeeld: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken, octrooien) op de Producten, teksten, beeldmateriaal en alle andere creaties van EEVE, blijven uitsluitend bij EEVE. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de catalogus, de website of elke andere publicatie on- of offline van EEVE is strikt verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 14. Productinformatie

14.1EEVE omschrijft haar Producten gedetailleerd en m.i.v. alle essentiële kenmerken, opdat de Consument op geïnformeerde wijze zijn/haar Reservatie plaatst.

14.2De informatie, teksten, foto’s en illustraties waarmee de Producten worden voorgesteld zijn louter informatief en vormen in geen geval bindende documenten. EEVE kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de verstrekte informatie, teksten, foto’s of illustraties fouten of weglatingen bevatten. EEVE waarschuwt de Consument dat, afhankelijk van de tool die wordt aangewend om de foto’s of illustraties te bekijken, kleur, grootte, textuur of materiaal van de Producten op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid en dat EEVE in dat verband op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 15. Privacybeleid

15.1EEVE behandelt de gegevens van de Consument strikt vertrouwelijk, in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG (algemene verordening gegevensbescherming). De Consument heeft onder meer recht op inzage en kan deze gegevens corrigeren. Voor meer informatie kan de Consument contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be). Gelieve voor meer informatie te kijken naar onze Privacyverklaring (zie https://www.EEVE.com/privacy-policy).

15.2Zoals vele andere websites maken onze websites gebruik van cookies (hierna: “Cookies”). Cookies zijn mini-bestanden van informatie die door een organisatie naar uw computer worden verstuurd en die op uw harde schijf worden opgeslagen zodat de website u herkent wanneer u deze bezoekt. Gelieve voor meer informatie te kijken naar onze Cookieverklaring (zie https://www.EEVE.com/cookie-policy).

15.3 Consumenten kunnen de website van EEVE bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. Persoonsgegevens worden door de Consument vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een Reservatie wordt geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of indien van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillenregeling

16.1Alle overeenkomsten tussen EEVE en de Consument worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

16.2 Elke betwisting tussen partijen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van EEVE gevestigd is.